Leeswijzer

Inleiding

Het doel van de programma-evaluatie is om in hoofdlijnen terug te kijken op het uitgevoerde beleid in het afgelopen jaar. Dat doen we vóórdat we starten met de kadernota 2018-2021. Op deze manier kunnen we de input van de evaluatie meenemen in de kadernota 2018-2021, onder het motto 'bezint eer ge begint'.
Per thema en programma geven we antwoord op:

  • Wat wilden we bereiken?
  • In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?
  • Wat deden we om de doelstellingen te bereiken? Dit toont de meest relevante activiteiten die we als gemeente in 2016 uitvoerden.
  • Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren? Hiermee reflecteren we op mogelijke verbeteringen in het beleid en/of keuzes. Deze punten zijn weer input voor de kadernota 2018-2021.

Met het beantwoorden van deze vragen zijn de programmateksten voor het jaarverslag van 2016 ook voor een groot deel gereed.

Thema's en programma's

De programma-evaluatie bestaat uit de indeling van thema’s en programma’s uit de programmabegroting 2017-2020. Dat geldt ook voor de bijbehorende doelstellingen en indicatoren.

  • Thema's. Dit betreft 2 overkoepelende thema's: ten eerste de kracht van de samenleving en ten tweede (regionale) samenwerking en netwerken. Deze thema’s zijn een belangrijke rode draad in het coalitieakkoord. Ze zijn voor alle programma’s van grote invloed op onze werkwijze in de komende jaren.
  • Programma's. Dit is de indeling van activiteiten die we in de programmabegroting 2017-2020 hanteren.

Hoofdlijnen

Deze evaluatie geeft de hoofdlijnen weer per programma / thema. We formuleren zo kort & krachtig mogelijk. Het doel is niet om volledig te zijn. Het accent ligt bij de uitgevoerde activiteiten. De bereikte resultaten (de effecten) zijn soms moeilijk vast te stellen. Dat geldt ook voor de relatie tussen oorzaak-gevolg. We zoeken naar een passend evenwicht om te monitoren wat de (meerjarige) effecten zijn van beleidskeuzes.