1. Zorg en welzijn

Wat willen we bereiken?

Oss is een sociale gemeente waarin iedereen mee kan doen. We gaan uit van de talenten en mogelijkheden van de inwoner. De meeste inwoners zijn prima in staat problemen zelf het hoofd te bieden. Inwoners die ondersteuning nodig hebben krijgen die zo licht mogelijk of zo zwaar als nodig, zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. Om vragen van (kwetsbare) inwoners dichtbij te signaleren en samen op te lossen zijn teams van professionals in de wijk actief. Inwoners die op gespecialiseerde ondersteuning zijn aangewezen verwijzen we snel en effectief door. Voor de groep mensen die tijdelijk of chronisch (ook zwaardere) ondersteuning nodig hebben is die beschikbaar. De ondersteuning sluit aan op de eigen mogelijkheden en behoeften. Maatwerk is het uitgangspunt.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Mensen kunnen zichzelf redden, doen mee aan het sociale leven en hebben het gevoel dat ze erbij horen
2. Voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen is er ondersteuning in vele variaties want mensen zijn verschillend

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Mensen kunnen zichzelf redden, doen mee aan het sociale leven en hebben het gevoel dat ze erbij horen
2. Voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen is er ondersteuning in vele variaties want mensen zijn verschillend
Duurzaamheid

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente?

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

In de programmabegroting 2017-2020 zijn al voornemens opgenomen om verder te werken aan de punten:

  • Een onderzoek uitvoeren naar de behoefte aan wonen met zorg en 1 of 2 pilots op dit gebied uitvoeren.
  • Werken aan de aansluiting werk en dagbesteding.
  • Inzetten op een verschuiving van dagbesteding naar meedoen en ontmoeten in wijken en buurten.
  • Het ontwikkelen en verbeteren van de preventie jeugdproblematiek met als doel een verminderd  beroep op jeugdhulp.
  • Het uitwerken van de oplosagenda beschermd wonen, met onder andere uitwerking nieuwe vormen van wonen met zorg en harmoniseren van de tarieven.
  • Verbetering van de zorg voor 18-23-jarigen.
  • Inzetten op de kopgroep innovatie.

Deze activiteiten hebben we inmiddels opgepakt of worden binnenkort opgepakt. Daarnaast geeft de evaluatie aanleiding om meer te investeren in de sociale gemeenschap. Dat kan door nadrukkelijker initiatieven vanuit de samenleving te faciliteren, maar ook door zorg dichter bij de eigen omgeving te brengen zodat ook mensen met een beperking deel kunnen zijn van het sociale leven in hun omgeving. Dat doen we bijvoorbeeld door sociale teams hierbij in te schakelen.
Een tweede aandachtspunt is de verbinding tussen de verschillende sectoren (wonen, zorg, welzijn, sociale gemeenschap, vrijwilligers en mantelzorgers). Hier hebben we nog onvoldoende bereikt en dat betekent dat we daar in 2017 onverminderd op inzetten.