2. Werk, inkomen en onderwijs

Wat willen we bereiken?

Iedereen doet mee naar vermogen. We streven ernaar om iedereen zoveel mogelijk te laten participeren. In werk, op school en breder in de samenleving, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk. Het doel is dat inwoners zelfredzaam zijn. Goed onderwijs waarbij Ossenaren zich kunnen ontwikkelen draagt hieraan bij. Inwoners die niet zelfredzaam zijn ondersteunen we. Onze opdracht is om de kwetsbare inwoner op de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk, primair in regulier werk. Daarbij is het van belang dat het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt en dat uitval in het onderwijs zoveel mogelijk wordt voorkomen.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Stroomlijnen van regionaal en lokaal arbeidsmarktbeleid
2. Kwetsbare groepen hebben onze prioriteit
3. Op maat toepassen van armoedebeleid
4. Zorgen voor een goede lokale aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt
5. Verhogen van de kwaliteit van onderwijs en onderwijshuisvesting

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Stroomlijnen van regionaal en lokaal arbeidsmarktbeleid
2. Kwetsbare groepen hebben onze prioriteit
3. Op maat toepassen van armoedebeleid
4. Zorgen voor een goede lokale aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt
5. Verhogen van de kwaliteit van onderwijs en onderwijshuisvesting
Duurzaamheid

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente?

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

  • Een groot aandachtspunt voor het komende jaar is de matching van de werkzoekende inwoners en de beschikbare vacatures.
  • We doen onderzoek naar de armoedeproblematiek en de mogelijkheden om onze inzet te intensiveren, kinderen zijn daarin een belangrijke focus.
  • Voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt willen we meer stroomlijnen via Talentencampus. En de samenwerking met het ROC actiever opzoeken.
  • We willen meer verbinding tussen onderwijs en opvoedondersteuning.
  • De relaties met het onderwijs zijn goed; wij willen de verschillende overlegvormen (oa IHP, LEA) opnieuw tegen het licht houden.