4. Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Dit programma richt zich op het zorgen voor zo veilig mogelijke wijken en dorpen in de gemeente Oss. We kiezen ervoor om hardnekkige problemen integraal aan te pakken en een veiligheidsincident zo goed mogelijk op te lossen op het moment dat het zich voordoet. Daarbij is een goede verbinding met het sociaal domein belangrijk.

Veiligheid is ván iedereen en vóór iedereen. Het op peil houden van de veiligheid en veiligheidsbeleving moeten we samen met de Osse inwoners doen. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We maken onze inwoners en organisaties bewust van hun eigen mogelijkheden om onveilige situaties te voorkomen. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beïnvloeden.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Woninginbraken laag houden
2. Jeugdoverlast beperken en jeugdcriminaliteit aanpakken  
3. Bestrijden van ontwrichting door ondermijnende criminaliteit
4. Fietsendiefstal beperken
5. Veiligheidsincidenten of –problemen oplossen
6. Mensen ondersteunen met complexe problematiek m.b.t. straf en zorg

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Woninginbraken laag houden
2. Jeugdoverlast beperken en jeugdcriminaliteit aanpakken  
3. Bestrijden van ontwrichting door ondermijnende criminaliteit
4. Fietsendiefstal beperken
5. Veiligheidsincidenten of –problemen oplossen
6. Mensen ondersteunen met complexe problematiek m.b.t. straf en zorg
Algemeen
Duurzaamheid

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente?

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

Eind 2016 is gebleken dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit meer capaciteit vraagt dan voorzien. Om de aanpak in samenwerking met onze regionale partners goed vorm te geven, is er vanaf 2017 een uitbreiding nodig van de capaciteit van team veiligheid.

Daarnaast moet de koppeling tussen zorg en veiligheid verder verstevigd worden met in het bijzonder aandacht voor verwarde personen, jeugd en doorontwikkeling veiligheidshuis.